Daily Archives: June 4, 2013

Sukhey Kolim Sukti cho Khar

Sukti cho khar Kacho ambo bhuzun tincho ras kadun tinat kacha lasun meet ani lal akhi miri kharwadun bhuzleli sukat. Ek lal tapaknara pure kokani garibancha padharth. Tanveer Surve khaar Shahid Palekar tondala paani